مرکز بصیرتی جرس

مرکز بصیرتی جرس
یک طرح و برنامۀ تبیینی می‌باشد
که برای عملیاتی شدن نیاز به حمایت مالی دارد
برای اطلاعات بیشتر و حمایت مالی
روی تصویر کلیک کنید